Ubytovací řád


 • 1.Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 • 
2.Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena. 

 • 3.Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti a podepsat registrační kartu.

 • 4.Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.

 • 5.Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby hotelem.

 • 6.Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod není hotel povinen ubytovat.

 • 7.Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

 • 8.Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí.

 • 9.Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.

 • 10.V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

 • 11.V případě onemocnění či poranění hosta hotel zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je hotel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

 • 12.Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit, vyjma prostoru k tomu určenému. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.

 • 13.Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi a to ve všech prostorách hotelu.

 • 14.Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

 • 15.Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

 • 16.Jakákoliv zvířata jsou v ubytovacích prostorách přísně zakázaná. 

 • 18.Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 • 
19.Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.

 • 20.Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 • 
21.Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby. 

 • 22.Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část. 

 • 23.Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.

 • 24.Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

 • 25.V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 100,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.
 • 
26.Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

 • 27.V prostorách jídelny není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.

 • 28. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci.

 • 29.Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.

 • 30.Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

 • 31.Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi přání.

 • 32.Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1.6. 2014